جست و جو در پرتال

اطلاعیه های قطعی آب

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطر کاهش ظرفیت خط زرینه رو ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و یا افت فشار آب بخاطر کاهش ظرفیت خط زرینه رود و کاهش سطح مخازن و ادامه دار بودن سیلاب رودخانه زرینه رود و بالارفتن کدورت آب اطلاعیه ای صادر نمود .
1399/11/30

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطر انجام عملیات بهسازی و ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص احتمال قطعی و یا افت فشار آب بخاطر انجام عملیات بهسازی و اتصال خط پشتیبان زرینه رود اطلاعیه ای صادر کرد.
1399/11/11

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطر اتفاقات برق در ایستگاه ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص احتمال قطعی و یا افت فشار آب بخاطر اتفاقات برق در ایستگاه پمپاژ آب منطقه ای در ابتدای خط انتقال تبریز ( مسیر زرینه رود ) اطلاعیه ای صادر کرد.
1399/10/20

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطر تعمیرات تصفیه خانه آب ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص احتمال قطعی و یا افت فشار آب بخاطر تعمیرات تصفیه خانه آب تبریز و قطعی برق بخشی از چاه های تامین آب اطلاعیه ای صادر کرد .
1399/09/26

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطر تعمیرات شرکت برق منطقه ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص احتمال قطعی و یا افت فشار آب بخاطر تعمیرات شرکت برق منطقه ای استان در ابتدای خط انتقال تبریز ( مسیر زرینه رود ) اطلاعیه ای صادر کرد .
1399/08/29

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطر اجرای عملیات جابجائی ل ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و یا افت فشار آب بخاطر اجرای عملیات جابجائی لوله 600 میلی متری خیابان توحید - آخر طالقانی اطلاعیه ای صادر کرد .
1399/08/27

اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب شهرستان اهر به علت عملیات ک ...

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب شهرستان اهر به علت عملیات کف سازی شهرداری اطلاعیه ای صادر کرد.
1399/08/24

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطر ترکیدگی لوله 700 میلی ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و یا افت فشار آب بخاطر ترکیدگی لوله 700میلیمتری و لزوم تعویض آن اطلاعیه ای صادر کرد .
1399/08/21

اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و یا افت فشار آب بخاطر اجرای عملیات در ای ...

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و یا افت فشار آب بخاطر اجرای عملیات در ایستگاه شماره 13 مترو اطلاعیه ای صادر کرد
1399/07/07

اطلاعیه شماره 7 شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص برنامه زمانبندی قطعی آب در کلانشهر تب ...

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص برنامه زمانبندی قطعی آب در کلانشهر تبریز اطلاعیه شماره 7 خود را صادر کرد
1399/05/02